5000 χιλιάδες δραχμαι 1932

Τραπεζογραμμάτιο πέντε χιλιάδων δραχμών 1932, έκδοση  πρώτη.
5 €