10 Λεπτά 1912 Βασίλειον της Ελλάδος

10 Λεπτά 1912 Βασίλειον της Ελλάδος.
15 €