Bulgaria 5 Stotinki 1912

Bulgaria 5 Stotinki 1912.
0. €