Shibata Japan vintage porcelain vase

Shibata Japan vintage porcelain vase handpainted, (19εκ χ 10.50εκ).
20 €